CHỨNG NHẬN ISO 14001 LÀ GÌ?

Tiêu chuẩn 14001 được đưa ra để giúp thực thi hệ thống quản lý môi trường áp dụng cho các tổ chức tư nhân và nhà nước. Nó được nên bởi Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế (ISO) xây dựng tổ chức này là một mạng lưới quốc tế các cơ quan tiêu chuẩn quốc gia làm việc đồng hành với các chính phủ, các đại diện nghành công nghiệp và người tiêu dùng.

YÊU CẦU

Doanh nghiệp cần xây dựng một hệ thống quản lý môi trường bao gồm:
Mục tiêu và chủ thể về môi trường, chính sách và phương thức để đạt được những mục tiêu đó, xác định trách nhiệm, các hoạt động đào tạo huấn luyện nhân viên, ghi chép sổ sách và hệ thống kiểm tra bất kỳ sự thay đổi nào xảy ra.

CẤP CHỨNG NHẬN ISO 14001

Được cấp bởi các cơ quan cấp giấy chứng nhận của chính phủ hoặc tư nhân cấp theo trong phạm vi quản lý của các cơ quan này

ISO 14001 rất nổi tiếng trong các ngành công nghiệp. Việc cấp giấy chứng nhận nhằm mục đích làm giảm bớt tác động đến môi trường bằng một hệ thống quản lý mà nó có thể tạo ra nhiều lợi ích bên trong thông qua việc đẩy mạnh hoạt động môi trường. Một hạn chế của ISO 140001 là không yêu cầu về mức độ hoạt động. Điều đó có nghĩa là một doanh nghiệp có các mục tiêu cao về môi trường và một doanh nghiệp khác có mục tiêu thấp cũng đều có thể được cấp chứng nhận.

Hơn thế nữa, biểu tượng ISO này không thể dùng trên sản phẩm. Tuy nhiên, tổ chức của bạn có minh chứng là được cấp chứng nhận ISO 14001 trong các hoạt động quảng cáo và quan hệ với công chúng. Chi phí sản phẩm không tăng.

CHỨNG NHẬN ISO 14001 LÀ GÌ?

Tiêu chuẩn 14001 được đưa ra để giúp thực thi hệ thống quản lý môi trường áp dụng cho các tổ chức tư nhân và nhà nước. Nó được nên bởi Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế (ISO) xây dựng tổ chức này là một mạng lưới quốc tế các cơ quan tiêu chuẩn quốc gia làm việc đồng hành với các chính phủ, các đại diện nghành công nghiệp và người tiêu dùng.

YÊU CẦU

Doanh nghiệp cần xây dựng một hệ thống quản lý môi trường bao gồm:
Mục tiêu và chủ thể về môi trường, chính sách và phương thức để đạt được những mục tiêu đó, xác định trách nhiệm, các hoạt động đào tạo huấn luyện nhân viên, ghi chép sổ sách và hệ thống kiểm tra bất kỳ sự thay đổi nào xảy ra.

CẤP CHỨNG NHẬN ISO 14001

Được cấp bởi các cơ quan cấp giấy chứng nhận của chính phủ hoặc tư nhân cấp theo trong phạm vi quản lý của các cơ quan này

ISO 14001 rất nổi tiếng trong các ngành công nghiệp. Việc cấp giấy chứng nhận nhằm mục đích làm giảm bớt tác động đến môi trường bằng một hệ thống quản lý mà nó có thể tạo ra nhiều lợi ích bên trong thông qua việc đẩy mạnh hoạt động môi trường. Một hạn chế của ISO 140001 là không yêu cầu về mức độ hoạt động. Điều đó có nghĩa là một doanh nghiệp có các mục tiêu cao về môi trường và một doanh nghiệp khác có mục tiêu thấp cũng đều có thể được cấp chứng nhận.

Hơn thế nữa, biểu tượng ISO này không thể dùng trên sản phẩm. Tuy nhiên, tổ chức của bạn có minh chứng là được cấp chứng nhận ISO 14001 trong các hoạt động quảng cáo và quan hệ với công chúng. Chi phí sản phẩm không tăng.